Yrken med sämst löneutveckling

I vilka yrken har löneutvecklingen varit sämst de senaste åren? Här har du en lista med de 100 yrkesgrupper, och dess tillhörande yrkestitlar, som har haft den sämsta relativa löneutvecklingen under de senaste fem åren.

Topplista över yrkesgrupperna med sämst löneutveckling

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK. Den genomsnittliga löneutvecklingen sett till alla yrkesgrupper har under de senaste fem åren varit en löneökning med 12.8%.

Siffran till höger i listan anger hur många procent medellönen har minskat eller ökat de senaste fem åren, alltså mellan år 2017 - 2022.

 1. -23%
 2. Övriga specialister inom hälso- och sjukvård
  5%
 3. 7%
 4. St-läkare
  9%
 5. Transportledare och transportsamordnare
  Befraktningsassistent, Bildirigent, Briefing officer, Brovakt, Busstationsföreståndare, Busstrafikledare, Distributionsassistent, transport, Eldriftsledare, Expeditionsföreståndare, järnväg, Expeditör, spedition, Fjärrtågklarerare, Flygklarerare, Fordonsledare, Fraktassistent, flyg, Fraktassistent, väg, Funktionsledare, järnvägstrafik, Färdtjänstsamordnare, Förtullare, Godscentralföreståndare, Godsexpeditör, Godsvårdare, järnväg, Gästhamnsuppbördsman, Hamnbetjänt, Hamnförman, Hamnserviceman, Hamnvärd, Handlingskoordinator, Järnvägsexpeditör, trafikexpediering, Kajvakt, Lastningsförman, Logistiker, transportplanering, Lokledare, Operation assistant, speditionsassistent, Planerare, flygbolag, Rampagent, Rampförman, flygplats, Redcap, Shippingman, Skeppningsassistent, Skeppningskontorist, Slussvakt, Speditionsarbetare, Speditionsassistent, Speditionskontorist, Stationsföreståndare, järnväg, Stationsföreståndare, vägtrafik, Tallyman, Terminalchef, vägtransport, Trafikassistent, luftfart, rampagent, Trafikassistent, transportassistent, Trafikbefäl, järnväg, Trafikförman, vägtrafik, Trafikkontrollör, flyg, Trafikkoordinator, Trafikledare, båttrafik, Trafikledare, tåg, Trafikledare, vägtrafik, Trafikmästare, tåg, Trafikmästare, vägtrafik, Trafikplanerare, järnväg, Trafikplanerare, transportföretag, Trafiksamordnare, Transportassistent, Transportledare, Transportplanerare, Transportsamordnare, Tulldeklarant, Tulldeklarationshandläggare, Tullombud, Tågbildare, Tågklarerarbiträde, Tågklarerare, Tågledare, Tågsamordnare, Tågtrafikledare, VTS-operatör, Vägtrafikledare, Värd, hamn
  9%
 6. Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.
  Antennmontör, telekommunikation, Antenntekniker, Apparatreparatör, Automationstekniker, ospec, Billarmsinstallatör, Brandlarmsinstallatör, Bredbandsinstallatör, Bredbandstekniker, Datamaskinreparatör, Datatekniker, reparatör, Datorreparatör, Elektroniker, Elektronikmontör, reparation, Elektronikreparatör, Fiberdragare, Fiberinstallatör, Fibersvetsare, Fibertekniker, installation, skarvning, Hemelektronikreparatör, Hushållsmaskinreparatör, Installationstekniker, bredband, Installationstekniker, larm, Installatör, bredband, Instrumentelektriker, Instrumenttekniker, elektronik, Kabeloperatör, installation svagström, Kommunikationselektriker, Kontorsmaskinreparatör, Larminstallatör, Larmtekniker, Ledningsmontör, tele, Linjemontör, tele, Linjemästare, tele, Masttekniker, Mobilreparatör, Montör, reparation tele-elektronik, Optofibertekniker, Optotekniker, PC-tekniker, hårdvara, Processtekniker, styr- o. reglerteknik, Projektledare, larm, Radioreparatör, Reglermekaniker, Reglertekniker, Reparationstekniker, Reparatör, apparat-, Reparatör, datorer, Reparatör, elektronik, Reparatör, hushållsmaskiner, Servicemontör, el-tele, Servicemontör, hushållsmaskiner, Servicetekniker, automationstekniker, Servicetekniker, data, Servicetekniker, el-tele, Servicetekniker, hushållsmaskiner, Servicetekniker, kontorsmaskiner, Servicetekniker, telefoner, Signalmontör, Signalmästare, Signalreparatör, Signaltekniker, järnväg, Styr- och reglermekaniker, Styr- och reglertekniker, Svagströmselektriker, Svagströmsmontör, Symaskinsreparatör, Telefonmontör, installation, Teleinstallatör, Telelinjemontör, Telemontör, installation, Telereparatör, Telesignalmontör, Telesignalreparatör, Teletekniker, installation, reparation, Teletekniker, linjemontör, Televäxelmontör, TV-reparatör, TV-tekniker, Videoreparatör, Vitvarumontör, reparation, Vitvarureparatör
  9%
 7. Landskapsarkitekter
  10%