• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en finanschef, funktions- eller mellanchef?

Hur mycket tjänar en finanschef, funktions- eller mellanchef?

På denna sida kan du se hur mycket en finanschef, funktions- eller mellanchef tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som finanschef, funktions- eller mellanchef i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en finanschef, funktions- eller mellanchef?”

Lönestatistik för de som jobbar som finanschef, funktions- eller mellanchef

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln finanschef, funktions- eller mellanchef ingår i gruppen Ekonomi- och finanschefer (nivå 1) där ytterligare 7 yrkestitlar ingår.

Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna ekonomiska verksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Medellön för finanschef, funktions- eller mellanchef

Det finns totalt ungefär 7 900 personer i Sverige som arbetar som ekonomi- och finanschefer (nivå 1) och dessa tjänade i genomsnitt 86 100 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 80% av männens.

Tabell över medellöner för ekonomi- och finanschefer (nivå 1) år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
86 100 kr 94 900 kr 75 800 kr

Lönespridning för finanschef, funktions- eller mellanchef

Det finns väldigt stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket finanschef, funktions- eller mellanchef eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen ekonomi- och finanschefer (nivå 1).

Lönespridning för Ekonomi- och finanschefer (nivå 1) - Meddellön per månad

Lägsta 10%
44 000 kr/månad
Median
72 700 kr/månad
Högsta 10%
142 800 kr/månad
Tabell över löner för ekonomi- och finanschefer (nivå 1), uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 44 000 kr/månad - 43 000 kr/månad
25:e percentilen 55 000 kr/månad 61 500 kr/månad 51 500 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 72 700 kr/månad 77 900 kr/månad 65 600 kr/månad
75:e percentilen 94 500 kr/månad 107 100 kr/månad 89 600 kr/månad
90:e percentilen 142 800 kr/månad 153 500 kr/månad 122 600 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 44 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 142 800 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 3.25 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för finanschef, funktions- eller mellanchef

Hur mycket man tjänar som en finanschef, funktions- eller mellanchef kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för ekonomi- och finanschefer (nivå 1) påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som ekonomi- och finanschefer (nivå 1) inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som ekonomi- och finanschefer (nivå 1) inom kommunal sektor.

Meddellön per månad för Ekonomi- och finanschefer (nivå 1) inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Ekonomi- och finanschefer (nivå 1), uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 77 800 kr 79 900 kr 75 900 kr
- Statlig sektor 84 600 kr 86 200 kr 83 500 kr
- Kommunal sektor 72 400 kr 74 300 kr 70 700 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 86 700 kr 95 800 kr 75 800 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Ekonomi- och finanschefer (nivå 1) är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 100 000 kr/månad och minst tjänar man i Västsverige där medellönen ligger på 76 100 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Ekonomi- och finanschefer (nivå 1) inom olika regioner

Tabell över medellöner för Ekonomi- och finanschefer (nivå 1), uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 100 000 kr 116 700 kr 81 100 kr
Sydsverige 79 900 kr - 68 200 kr
Östra mellansverige 79 500 kr 86 100 kr 72 900 kr
Västsverige 76 100 kr 75 400 kr 77 100 kr
Småland med öarna - - -
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som ekonomi- och finanschefer (nivå 1) tjänar männen i regel väldigt mycket mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 80% av männens lön.

Löneutveckling för ekonomi- och finanschefer (nivå 1)

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för ekonomi- och finanschefer (nivå 1) ökat med 14 600 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 20%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Ekonomi- och finanschefer (nivå 1) mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Ekonomi- och finanschefer (nivå 1), uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 86 100 kr (1%) 94 900 kr (-) 75 800 kr (1%)
2021 85 300 kr (8%) 94 900 kr (-2%) 75 100 kr (16%)
2020 79 300 kr (5%) 97 100 kr (7%) 64 700 kr (4%)
2019 75 600 kr (1%) 90 600 kr (3%) 62 200 kr (-1%)
2018 75 200 kr (5%) 87 600 kr (8%) 62 700 kr (3%)
2017 71 500 kr (-) 81 200 kr (-) 60 600 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som finanschef, funktions- eller mellanchef

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som ekonomi- och finanschefer (nivå 1) är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 83% av dom som jobbar som ekonomi- och finanschefer (nivå 1) har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen ekonomi- och finanschefer (nivå 1)

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med ekonomi- och finanschefer (nivå 1), uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 4 136 2 417 1 719
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 746 389 357
Gymnasial utbildning, 3 år 700 295 405
Gymnasial utbildning, högst 2 år 210 95 115
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 68 33 35
Uppgift om utbildningsnivå saknas 67 39 28
Forskarutbildning 41 30 11
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som finanschef, funktions- eller mellanchef? Hitta en utbildning som finanschef, funktions- eller mellanchef på antagning.se.

Yrken som liknar finanschef, funktions- eller mellanchef

Om du är intresserad av vad en finanschef, funktions- eller mellanchef tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.