Hur mycket tjänar en luftfartsingenjör?

På denna sida kan du se hur mycket en luftfartsingenjör tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som luftfartsingenjör i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en luftfartsingenjör?”

Lönestatistik för de som jobbar som luftfartsingenjör

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln luftfartsingenjör ingår i gruppen Säkerhetsinspektörer m.fl. där ytterligare 22 yrkestitlar ingår.

Kontrollerar att produkter och verksamhet uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav. Analyserar risker i produktion. Besiktigar fordon, fartyg och luftfartyg. Svarar för tillsyn av trafik- och flygskolor. Utfärdar föreskrifter och certifikat. Verkar för att farligt gods transporteras på ett säkert sätt.

Medellön för luftfartsingenjör

Personer som jobbade som säkerhetsinspektörer m.fl. tjänade i genomsnitt 38 100 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade bättre än män och hade en medellön som var 113% av männens.

Tabell över medellöner för säkerhetsinspektörer m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
38 100 kr 37 400 kr 42 400 kr

Lönespridning för luftfartsingenjör

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket luftfartsingenjör eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen säkerhetsinspektörer m.fl..

Lönespridning för Säkerhetsinspektörer m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
29 000 kr/månad
Median
34 300 kr/månad
Högsta 10%
50 700 kr/månad
Tabell över löner för säkerhetsinspektörer m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 29 000 kr/månad 29 200 kr/månad 28 000 kr/månad
25:e percentilen 30 700 kr/månad 30 700 kr/månad 30 500 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 34 300 kr/månad 34 200 kr/månad 36 300 kr/månad
75:e percentilen 42 500 kr/månad 42 000 kr/månad 46 000 kr/månad
90:e percentilen 50 700 kr/månad 48 600 kr/månad 68 200 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 29 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 50 700 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.75 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för luftfartsingenjör

Hur mycket man tjänar som en luftfartsingenjör kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för säkerhetsinspektörer m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som säkerhetsinspektörer m.fl. inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som säkerhetsinspektörer m.fl. inom privat sektor.

Meddellön per månad för Säkerhetsinspektörer m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Säkerhetsinspektörer m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 42 100 kr 42 800 kr 40 000 kr
- Statlig sektor 42 100 kr 42 800 kr 40 000 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 37 600 kr 36 800 kr -

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Säkerhetsinspektörer m.fl. är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 44 700 kr/månad och minst tjänar man i Småland med öarna där medellönen ligger på 33 800 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Säkerhetsinspektörer m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Säkerhetsinspektörer m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 44 700 kr 42 600 kr -
Västsverige 36 000 kr 36 000 kr -
Sydsverige 36 000 kr 36 100 kr -
Östra mellansverige 35 900 kr 36 000 kr -
Övre norrland 35 600 kr 35 600 kr -
Mellersta norrland 35 600 kr 35 600 kr -
Norra mellansverige 34 900 kr 34 700 kr -
Småland med öarna 33 800 kr 34 000 kr -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som säkerhetsinspektörer m.fl. tjänar kvinnorna i regel mer än männen. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 113% av männens lön.

Löneutveckling för säkerhetsinspektörer m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för säkerhetsinspektörer m.fl. ökat med 3 300 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 9%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Säkerhetsinspektörer m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Säkerhetsinspektörer m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 38 100 kr (-1%) 37 400 kr (-2%) 42 400 kr (2%)
2021 38 600 kr (2%) 38 100 kr (1%) 41 400 kr (10%)
2020 37 900 kr (3%) 37 900 kr (2%) 37 800 kr (4%)
2019 36 900 kr (-) 37 000 kr (1%) 36 400 kr (-3%)
2018 36 900 kr (6%) 36 800 kr (6%) 37 500 kr (5%)
2017 34 800 kr (-) 34 700 kr (-) 35 700 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som luftfartsingenjör

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som säkerhetsinspektörer m.fl. är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 32% av dom som jobbar som säkerhetsinspektörer m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen säkerhetsinspektörer m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med säkerhetsinspektörer m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 1 721 1 399 322
Gymnasial utbildning, högst 2 år 845 775 70
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 644 382 262
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 635 488 147
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 206 185 21
Forskarutbildning 19 11 8
Uppgift om utbildningsnivå saknas 9 6 3
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 6 6 0

Är du intresserad av att arbeta som luftfartsingenjör? Hitta en utbildning som luftfartsingenjör på antagning.se.

Yrken som liknar luftfartsingenjör

Om du är intresserad av vad en luftfartsingenjör tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.