Hur mycket tjänar en regionrevisor?

På denna sida kan du se hur mycket en regionrevisor tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som regionrevisor i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en regionrevisor?”

Lönestatistik för de som jobbar som regionrevisor

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln regionrevisor ingår i gruppen Revisorer m.fl. där ytterligare 28 yrkestitlar ingår.

Utreder, granskar och bedömer företags, organisationers och myndigheters redovisning och förvaltning. Ger råd i boksluts-, redovisnings-, skatte-, finansierings- och försäkringsfrågor. Leder företags eller grupp av företags ekonomistyrning. Ansvarar för uppläggning och uppföljning av budget samt analyserar resultat. Bedömer om ledningens intentioner följs och om företagets resurser utnyttjas effektivt. Granskar och utvärderar företagets rutiner och interna kontroll.

Medellön för regionrevisor

Det finns totalt ungefär 12 600 personer i Sverige som arbetar som revisorer m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 47 800 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 89% av männens.

Tabell över medellöner för revisorer m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
47 800 kr 51 100 kr 45 700 kr

Lönespridning för regionrevisor

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket regionrevisor eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen revisorer m.fl..

Lönespridning för Revisorer m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
32 400 kr/månad
Median
44 100 kr/månad
Högsta 10%
67 000 kr/månad
Tabell över löner för revisorer m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 32 400 kr/månad 32 000 kr/månad 32 900 kr/månad
25:e percentilen 38 000 kr/månad 38 200 kr/månad 37 500 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 44 100 kr/månad 46 100 kr/månad 43 200 kr/månad
75:e percentilen 52 500 kr/månad 58 100 kr/månad 50 500 kr/månad
90:e percentilen 67 000 kr/månad 73 400 kr/månad 61 800 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 32 400 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 67 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.07 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för regionrevisor

Hur mycket man tjänar som en regionrevisor kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för revisorer m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som revisorer m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som revisorer m.fl. inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Revisorer m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Revisorer m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 43 900 kr 45 200 kr 43 200 kr
- Statlig sektor 43 900 kr 45 200 kr 43 200 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 49 200 kr 52 700 kr 46 800 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Revisorer m.fl. skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 51 100 kr/månad och minst tjänar man i Övre norrland där medellönen ligger på 40 500 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Revisorer m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Revisorer m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 51 100 kr 54 300 kr 48 900 kr
Sydsverige 47 000 kr - 42 300 kr
Västsverige 46 600 kr 49 100 kr 45 300 kr
Småland med öarna 44 800 kr 47 200 kr 43 000 kr
Norra mellansverige 43 900 kr 44 300 kr 43 600 kr
Östra mellansverige 43 800 kr 44 700 kr 43 400 kr
Mellersta norrland 43 100 kr - 41 600 kr
Övre norrland 40 500 kr 41 900 kr 39 500 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som revisorer m.fl. tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 89% av männens lön.

Löneutveckling för revisorer m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för revisorer m.fl. ökat med 5 200 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 12%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Revisorer m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Revisorer m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 47 800 kr (2%) 51 100 kr (5%) 45 700 kr (-)
2021 46 700 kr (6%) 48 500 kr (7%) 45 700 kr (6%)
2020 43 900 kr (0%) 45 200 kr (-3%) 43 000 kr (2%)
2019 44 000 kr (1%) 46 700 kr (0%) 42 300 kr (1%)
2018 43 700 kr (3%) 46 600 kr (-) 41 800 kr (4%)
2017 42 600 kr (-) 46 600 kr (-) 40 200 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som regionrevisor

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som revisorer m.fl. är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 91% av dom som jobbar som revisorer m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen revisorer m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med revisorer m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 10 505 4 427 6 078
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 378 584 794
Gymnasial utbildning, 3 år 848 254 594
Gymnasial utbildning, högst 2 år 304 88 216
Forskarutbildning 51 28 23
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 49 10 39
Uppgift om utbildningsnivå saknas 46 19 27
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som regionrevisor? Hitta en utbildning som regionrevisor på antagning.se.

Yrken som liknar regionrevisor

Om du är intresserad av vad en regionrevisor tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.