Hur mycket tjänar en rektor, folkhögskola?

På denna sida kan du se hur mycket en rektor, folkhögskola tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som rektor, folkhögskola i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en rektor, folkhögskola?”

Lönestatistik för de som jobbar som rektor, folkhögskola

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln rektor, folkhögskola ingår i gruppen Verkställande direktörer m.fl. där ytterligare 36 yrkestitlar ingår.

Högsta chefer i verksamhet med chefshierarki. Planerar, leder och samordnar verksamhet i företag och affärsverk med stöd från andra chefer, efter riktlinjer fastställda av en styrelse eller ledning. Formulerar och beslutar om mål och policy. Fattar beslut om arbetsorganisation och större investeringar. Representerar företaget i dess förehavanden med andra företag, organisationer och myndigheter. Redovisar resultat till styrelsen eller ledningen.

Medellön för rektor, folkhögskola

Det finns totalt ungefär 26 200 personer i Sverige som arbetar som verkställande direktörer m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 90 100 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 89% av männens.

Tabell över medellöner för verkställande direktörer m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
90 100 kr 92 100 kr 82 000 kr

Lönespridning för rektor, folkhögskola

Det finns väldigt stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket rektor, folkhögskola eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen verkställande direktörer m.fl..

Lönespridning för Verkställande direktörer m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
39 500 kr/månad
Median
69 900 kr/månad
Högsta 10%
156 800 kr/månad
Tabell över löner för verkställande direktörer m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 39 500 kr/månad 41 000 kr/månad -
25:e percentilen 50 000 kr/månad 51 800 kr/månad 45 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 69 900 kr/månad 70 100 kr/månad 61 300 kr/månad
75:e percentilen 101 500 kr/månad 104 400 kr/månad 93 200 kr/månad
90:e percentilen 156 800 kr/månad 158 400 kr/månad 145 500 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 39 500 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 156 800 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 3.97 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för rektor, folkhögskola

Hur mycket man tjänar som en rektor, folkhögskola kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för verkställande direktörer m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som verkställande direktörer m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Verkställande direktörer m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Verkställande direktörer m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 90 100 kr 92 100 kr 82 000 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Verkställande direktörer m.fl. är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 108 800 kr/månad och minst tjänar man i Norra mellansverige där medellönen ligger på 67 200 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Verkställande direktörer m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Verkställande direktörer m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 108 800 kr 112 500 kr 98 100 kr
Sydsverige 87 600 kr - -
Västsverige 80 200 kr 81 600 kr 73 000 kr
Östra mellansverige 73 200 kr 75 700 kr -
Norra mellansverige 67 200 kr 72 200 kr -
Småland med öarna - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som verkställande direktörer m.fl. tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 89% av männens lön.

Löneutveckling för verkställande direktörer m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för verkställande direktörer m.fl. ökat med 14 300 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 19%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Verkställande direktörer m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Verkställande direktörer m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 90 100 kr (3%) 92 100 kr (5%) 82 000 kr (-4%)
2021 87 300 kr (14%) 87 900 kr (15%) 85 000 kr (-)
2020 76 700 kr (-2%) 76 700 kr (-2%) - (-)
2019 78 300 kr (0%) 78 200 kr (0%) 78 800 kr (1%)
2018 78 000 kr (3%) 77 900 kr (1%) 78 000 kr (11%)
2017 75 800 kr (-) 77 000 kr (-) 70 400 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som rektor, folkhögskola

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som verkställande direktörer m.fl. är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 61% av dom som jobbar som verkställande direktörer m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen verkställande direktörer m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med verkställande direktörer m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 7 335 5 853 1 482
Gymnasial utbildning, 3 år 3 697 3 154 543
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 3 692 3 146 546
Gymnasial utbildning, högst 2 år 2 524 2 333 191
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 903 847 56
Forskarutbildning 357 294 63
Uppgift om utbildningsnivå saknas 128 114 14
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 22 20 2

Är du intresserad av att arbeta som rektor, folkhögskola? Hitta en utbildning som rektor, folkhögskola på antagning.se.

Yrken som liknar rektor, folkhögskola

Om du är intresserad av vad en rektor, folkhögskola tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.