Hur mycket tjänar en technical artist?

På denna sida kan du se hur mycket en technical artist tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som technical artist i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en technical artist?”

Lönestatistik för de som jobbar som technical artist

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln technical artist ingår i gruppen Designer inom spel och digitala medier där ytterligare 17 yrkestitlar ingår.

Designar, formger och utvecklar digital och elektronisk media. Skapar specialeffekter, animering och andra audiovisuella rörliga bilder för dataspel, film, video m.m. Fastställer mål och restriktioner för designuppdraget genom samråd med kunder, intressenter och den egna orga­nisationen.

Medellön för technical artist

Personer som jobbade som designer inom spel och digitala medier tjänade i genomsnitt 46 800 kr/månad innan skatt år 2022.

Tabell över medellöner för designer inom spel och digitala medier år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
46 800 kr - 42 400 kr

Lönespridning för technical artist

Vi har tyvärr inte fullständig data för att kunna veta hur stora löneskillnaderna mellan de högst och lägst betalda personerna med yrket technical artist eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen designer inom spel och digitala medier är.

Lönespridning för Designer inom spel och digitala medier - Meddellön per månad

Lägsta 10%
-
Median
43 300 kr/månad
Högsta 10%
70 000 kr/månad
Tabell över löner för designer inom spel och digitala medier, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen - - 29 000 kr/månad
25:e percentilen 35 000 kr/månad - 33 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 43 300 kr/månad - 39 100 kr/månad
75:e percentilen - - 47 100 kr/månad
90:e percentilen 70 000 kr/månad 72 000 kr/månad 55 000 kr/månad

Löneskillnader för technical artist

Hur mycket man tjänar som en technical artist kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för designer inom spel och digitala medier påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som designer inom spel och digitala medier inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som designer inom spel och digitala medier inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Designer inom spel och digitala medier inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Designer inom spel och digitala medier, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 39 600 kr 39 600 kr -
- Statlig sektor 39 600 kr 39 600 kr -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 46 800 kr - 42 400 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Designer inom spel och digitala medier beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Sydsverige där man i genomsnitt tjänar 46 200 kr/månad och minst tjänar man i Västsverige där medellönen ligger på 42 900 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Designer inom spel och digitala medier inom olika regioner

Tabell över medellöner för Designer inom spel och digitala medier, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Sydsverige 46 200 kr 47 900 kr -
Västsverige 42 900 kr 43 500 kr -
Östra mellansverige - - -
Småland med öarna - - -
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -
Stockholm - - 41 100 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Vi saknar tyvärr information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som designer inom spel och digitala medier.

Löneutveckling för designer inom spel och digitala medier

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för designer inom spel och digitala medier ökat med 11 600 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 33%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Designer inom spel och digitala medier mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Designer inom spel och digitala medier, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 46 800 kr (-) - (-) 42 400 kr (3%)
2021 - (-) - (-) 41 000 kr (11%)
2020 38 600 kr (4%) 39 200 kr (6%) 36 800 kr (-1%)
2019 37 000 kr (2%) 36 900 kr (2%) 37 300 kr (3%)
2018 36 200 kr (3%) 36 300 kr (1%) 36 100 kr (10%)
2017 35 200 kr (-) 35 900 kr (-) 32 900 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som technical artist

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som designer inom spel och digitala medier är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 81% av dom som jobbar som designer inom spel och digitala medier har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen designer inom spel och digitala medier

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med designer inom spel och digitala medier, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 493 859 634
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 321 925 396
Gymnasial utbildning, 3 år 505 394 111
Uppgift om utbildningsnivå saknas 208 151 57
Gymnasial utbildning, högst 2 år 85 69 16
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 57 49 8
Forskarutbildning 12 8 4
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 2 2 0

Är du intresserad av att arbeta som technical artist? Hitta en utbildning som technical artist på antagning.se.

Yrken som liknar technical artist

Om du är intresserad av vad en technical artist tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.